ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานงานภายนอกและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสง
รองเลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

Ome Sivadith
National Technology Officer
Microsoft (Thailand) Limited

คุณอำพล อาภาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์
นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณ Vissut Medhisuvakul
CMO Lead
Microsoft (Thailand) Limited

คุณวิไล เกษมอัศวชานนท์
ผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณ Vasupon Thankakan
Microsoft Azure Business Group Director
Microsoft (Thailand) Limited

Menu