แค่ใจก็เพียงพอ
(Honor the King’s Legacy 2020)

เป็นโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัครที่มีผลงาน/แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

โครงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่น ๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

ทีม

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

สมาชิก 1-6 คน

ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ *

* ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ เท่านั้น

โจทย์การประกวด

โครงการ  “แค่ใจก็เพียงพอ” “Honor the King’s Legacy 2020” จัดให้มีการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง
ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม
แผนการประกวด นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society)

 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน
 • เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
 • การจัดการภัยพิบัติ

ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)

 • การจัดการปัญหาความเป็นเมือง
 • การศึกษา
 • การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม

ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)

 • การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 • สุขภาพ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ, การบริการ, กระบวนการ, สิ่งประดิษฐ์, รูปแบบผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, แอปพลิเคชัน ฯลฯ จนถึงขั้นของการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง โดยยึดหลัก 3 ประการ

มีความยั่งยืน

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่า
ให้ชุมชุน

โครงการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้ชุมชุน สร้างคุณประโยชน์ แก้ไขปัญหา หรือ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้รับการยอมรับจากชุมชน

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง สามารถสานต่อโครงการให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถปฏิบัติตามกฎกติการของการแข่งขัน ได้ทุกประการ โดยไม่มีข้อยกเว้น
 • สมาชิกที่ผ่านเข้ารอบ ต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 80% ของโครงการ โดยเลือกวิธีการเข้าร่วมได้ทั้งแบบ online หรือเดินทางมาด้วยตัวเอง และต้องสามารถพัฒนาผลงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันอาจได้รับความร่วมมือกับชุมชนหรือบุคคนอื่นได้ แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องระบุขอบเขตผลงานของทีมตนให้ชัดเจน และต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ให้ความร่วมในแนวคิดหรือผลงานนั้น โดยผลการตัดสินพิจารณาเฉพาะผลงานส่วนที่เป็นของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
 • ทีมใดที่ส่งผลงานซึ่งเคยร่วมแข่งขันโครงการอื่นใด ทั้งที่อยู่ระหว่างรอผลหรือได้รับผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีหนังสือแจ้งทางโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ช่วงการสมัคร หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน และหากการตรวจพบเกิดขึ้นหลังการประกาศผลแล้ว ทางโครงการฯ มีสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมดพร้อมเงินสนับสนุนเต็มจำนวนโดยทันที
 • สำหรับผลงานที่เคยร่วมแข่งขันโครงการอื่น ต้องแสดงหลักฐานให้คณะกรรมการเห็นว่า ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้มีความแตกต่างจากผลงานที่ได้ส่งเข้าแข่งขันในโครงการอื่นเกินกว่า 70%  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะส่วนของผลงานที่แตกต่างเท่านั้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัล ออกได้ทันที  และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถึอเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆได้โดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง ผู้ต้องโทษในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ หรือไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอจากโครงการหรือองค์กรอื่นๆ

วิธีการสมัคร และการส่งผลงาน

เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ คือ www.htkl.info เท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องกรอกข้อมูลหน้า เว็บไซต์ ดังนี้

 • ชื่อผลงาน
 • คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาของชุมชน
 • คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับความคิดเบื้องต้นของทีม

*การกรอกแบบฟอร์มมีความจำเป็นต้อง ล็อกอิน ในระบบด้วย อีเมล โดยอีเมลที่ใช้ในการสมัครจะต้องสามารถติดต่อได้ และเป็นช่องทางการติดต่อได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายหลังจากการลงทะเบียนในครั้งแรก จะมี อีเมล แจ้งการตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ หมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน จะมีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนา ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

หลังจากผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 27 ต.ค. 2563 แล้ว จะเปิดให้มีการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63  ผ่านทางเว็บไซต์ www.htkl.info

ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint ไม่เกิน 12 หน้า และต้องมีวิดีโอคลิป เพื่อแนะนำทีมหรือแนวคิด ความยาวไม่เกิน 90 วินาที จำนวน 1 วิดีโอ โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายวีดีโอได้

แบบฟอร์มการส่งแผนงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมหัวข้อในไฟล์ PowerPoint ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นนวัตกรรมของแผนธุรกิจนวัตกรรม
  1. ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน
  2. คุณลักษณะเด่นของผลงาน
 2. กลยุทธ์แผนธุรกิจนวัตกรรม
  1. กลุ่มเป้าหมาย และกุลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  2. แนวคิดในการแก้ปัญหา
  3. ผู้ให้ความร่วมมือในชุมชน
  4. งบประมาณ
  5. ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีหรือรูปแบบผลงาน
  6. การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้
 3. ประโยชน์ทางด้านสังคม
  1. แนวคิดการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยื่น
  2. ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)
  3. ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
  4. แผนการตลาดและการสื่อสาร
  5. ความยั่งยืน

ทีมที่ผ่านเข้ามารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะมีการให้โหวตออนไลน์เพื่อคัดเลือกหา 10 ทีมที่เข้ารอบ ระยะเวลาการโหวตคือ 14-19 พ.ย. 2563  โดยแต่ละทีมต้องแชร์ผลงานลง Facebook หรือ social media อื่นๆ ของตน และใส่ hashtag ดังนี้

 1. #แค่ใจก็เพียงพอ #HTKL และ #ชื่อทีม
 2. แนบ link : www.htkl.info
 3. แนบ link : https://www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial/

เมื่อส่งผลงาน ให้ copy link ของโพสต์นั้นๆ ใส่ลงในเอกสารส่งผลงานด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน

รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน  300,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน 150,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)

โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
เงินสดจำนวน 50,000 บาท

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าแข่งขันและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการแค่ใจก็เพียงพอ

ส.ค. – 23 ต.ค. 63

เปิดรับสมัครโดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.htkl.info

27 ต.ค. 63

ปฐมนิเทศโครงการแค่ใจก็เพียงพอ

28 ต.ค. – 9 พ.ย. 63

ส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทางเว็บไซต์ (ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการนำเสนอผลงาน)

13 พ.ย. 63

คัดเลือกผู้เข้ารอบแรก จำนวน 15 ทีม

14 – 19 พ.ย. 63

ระยะเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศโหวตออนไลน์ เพื่อคัดเลือกจาก 15 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม

20 พ.ย. 63

ประกาศ 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ

30 พ.ย. 63

งานแถลงข่าวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” Honor the King’s Legacy 2020

ม.ค. – มี.ค. 64

นวัตกรรมเพื่อสังคม แฮกาธอน Social Innovation Hackathon (กำหนดการละเอียดจะแจ้งอีกครั้งเดือนธันวาคม 2563)

5 เม.ย. 64

พิธีมอบรางวัล

*ทั้งนี้วันเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เห็นสมควร

Menu